3 พฤษภาคม 2560

RCDS 2017

RCDS THAILAND 2017

The 6th Annual Meeting of The Royal College of Dental Surgeons of Thailand

โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 -19 กันยายน 2560
เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

นำเสนอผลงาน
กำหนดส่งบทความคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 300 คำ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

นำเสนอผลงานและเผยแพร่บทความต้นฉบับ
กำหนดส่ง Manuscrlpt เพื่อจัดพิมพ์ใน Proceedings
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สามารถดาวน์โหลด หนังสือเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
ได้ที่ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

https://www.royalthaident.org/RCDS2017/

RCDS2017-download

RCDS_2017_new-update_s-1

schedule_20170810_ss