23 พฤษภาคม 2564

ประกาศเรื่อง “การเปลี่ยนชมรมฯ เป็นสมาคมฯ”

เนื่องจากขณะนี้ ทางชมรมฯได้กำลังดำเนินการเปลี่ยนจากชมรมฯ เป็นสมาคมฯ

ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า สถานะสมาชิกชมรมฯ จะถูกเปลี่ยนเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยอัตโนมัติเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว