ประวัติชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และได้เข้าร่วมเป็นชมรมสมทบของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๑ การจัดตั้งชมรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งความก้าวหน้าในสาขาทันตกรรมหัตถการทุกรูปแบบ สนับสนุน เพิ่มพูน ฟื้นฟูความรู้ ทาง ทันตกรรมหัตถการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยในสาขา ทันตกรรมหัตถการ เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างสมาชิกชมรมฯ กับสมาชิกชมรมหรือสมาคมอื่นๆ ทั้งในและนอก

ทำเนียบประธานชมรม

พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒ ผศ. ทพญ ถวัลยรัตน์ โหละสุต
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔ ผศ. ทพญ สายใจ มธุราสัย
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖ ศ. คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. อมรา ม่วงมิ่งสุข
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘ ผศ. ทพญ. สายใจ มธุราสัย
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ รศ.ทพ.ชลธชา ห้านิรัติศัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ รศ.ทพญ.วาสนา พัฒนพีระเดช
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ผศ.ทพญ.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ผศ.ทพญ.วัชราภรณ์ คูผาสุข
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ผศ.ทพญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์