คณะกรรมการชมรมทันตกรรมหัตถการฯ
ปีพ.ศ. 2564 - 2565

คณะกรรมการชมรมทันตกรรมหัตถการฯ ปีพ.ศ. 2564 - 2565

 • รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

  รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

  นายกสมาคม

 • รศ.ดร.ทพญ.ศิริวิมล ศรีสวสดิ์

  รศ.ดร.ทพญ.ศิริวิมล ศรีสวสดิ์

  อุปนายก

 • อ.ทพญ.พนัสยา จตุรานนท์

  อ.ทพญ.พนัสยา จตุรานนท์

  เหรัญญิก

 • อ.ทพ.ชิษณุ เลิศถวิลจิร

  อ.ทพ.ชิษณุ เลิศถวิลจิร

  กรรมการฝ่ายทะเบียน

 • ผศ.ดร.ทพ.วรรธนะ สัตตบรรณศุข

  ผศ.ดร.ทพ.วรรธนะ สัตตบรรณศุข

  กรรมการฝ่ายวิชาการ

 • ผศ.ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว

  ผศ.ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว

  กรรมการฝ่ายปฏิคม

 • ผศ.ดร.ทพ.ปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์

  ผศ.ดร.ทพ.ปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์

  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล

  อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล

  กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

 • รศ.ดร.ทพญ.รังสิมา สกุลณะมรรคา

  รศ.ดร.ทพญ.รังสิมา สกุลณะมรรคา

  กรรมการ

 • ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ

  ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ

  กรรมการ

 • ผศ.ดร.ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา

  ผศ.ดร.ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา

  กรรมการ

 • อ.ทพ.กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

  อ.ทพ.กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

  กรรมการ

 • อ.ทพ.บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย

  อ.ทพ.บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย

  กรรมการ

 • อ.ทพญ.อณิชา โกมลสิงห์สกุล

  อ.ทพญ.อณิชา โกมลสิงห์สกุล

  เลขาธิการ

 • อ.ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล

  อ.ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล

  ผู้ช่วยเลขาธิการ

ที่ปรึกษาชมรมทันตกรรมหัตถการฯ

รศ.ทพญ.วาสนา พัฒนพีระเดช
รศ.ทพ.ดร.ชลธชา ห้านิรัติศัย
รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์
ผศ.ทพญ.วัชราภรณ์ คูผาสุข