คณะกรรมการชมรมทันตกรรมหัตถการฯ
ปีพ.ศ. 2564 - 2565

คณะกรรมการชมรมทันตกรรมหัตถการฯ ปีพ.ศ. 2559 - 2560

 • ผศ.ทพญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์

  ผศ.ทพญ.ดร. ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์

  ประธานชมรมฯ

 • รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

  รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

  ประธานสำรอง

 • ผศ.ทพญ. วัชราภรณ์ คูผาสุข

  ผศ.ทพญ. วัชราภรณ์ คูผาสุข

  รองประธาน

 • รศ.ทพ.ดร.พิศลย์ เสนาวงษ์

  รศ.ทพ.ดร.พิศลย์ เสนาวงษ์

  กรรมการกลาง

 • ผศ.ทญ.ดร.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ

  ผศ.ทญ.ดร.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ

  กรรมการกลาง

 • ผศ.ทพ.ดร. วรรณธนะ สัตตบรรณศุข

  ผศ.ทพ.ดร. วรรณธนะ สัตตบรรณศุข

  กรรมการกลาง

 • รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

  รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์

  วิชาการ

 • อ.ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

  อ.ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

  นายทะเบียน

 • ผศ.ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา

  ผศ.ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา

  ปฏิคม

 • อ.ทญ.ดร.อรณิชา ธนัทวรากรณ์

  อ.ทญ.ดร.อรณิชา ธนัทวรากรณ์

  สาราณียากร

 • อ.ทญ.ญาณี ตันติเลิศอนันต์

  อ.ทญ.ญาณี ตันติเลิศอนันต์

  เหรัญญิก

 • อ.ทญ.วาริณี ศรีมหาโชตะ

  อ.ทญ.วาริณี ศรีมหาโชตะ

  กรรมการและเลขานุการ

 • ทญ.อิสรา วงษ์ประภารัตน์

  ทญ.อิสรา วงษ์ประภารัตน์

  ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

 • น.ส.วัณณวัฑ ประชุมรัตน์

  น.ส.วัณณวัฑ ประชุมรัตน์

  ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาชมรมทันตกรรมหัตถการฯ

รศ.ทญ.วาสนา พัฒนพีระเดช
รศ.ทพ.ดร.ชลธชา ห้านิรัติศัย
รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์